יז

יז ואם דרכו להתפלל ערבית מבעוד יום ולקרות על מטתו כל הג' פרשיות אף שמותר לו לאכול קודם קריאת שמע שעל המטה כמו שנתבאר בסי' רל"הקמא מכל מקום בימי הספירה לא יתחיל לאכולקמב אפילו סעודה קטנהקמג חצי שעה קודם זמן ספירהקמד דהיינו חצי שעה קודם בין השמשותקמה גזירה שמא ימשוך בסעודתו וימנע מספירת העומר אלא אם כן הוא מקום שנוהגין שהשמש קורא לספור ספירה כשמגיע זמנהקמו שאז אין לחוש שמא ימשוך בסעודתו כמו שנתבאר בסי' רל"בקמז.

(ואפילו במקומות שלא נהגו כןקמח אם עבר והתחיל בסעודה בתוך חצי שעה סמוך לזמן הספירה אין צריך להפסיק באמצע סעודתוקמט) אבל אם התחיל הסעודה לאחר שהגיע זמן הספירה צריך להפסיק ולספור באמצע סעודתוקנ להאומרים שספירה בזמן הזה היא מן התורהקנא כמו שנתבאר בסימן רל"הקנב ואף שהעיקר כהאומרים שספירה בזמן הזה היא מדברי סופריםקנג מכל מקום בדבר שאין בו טורח כלל דהיינו להפסיק מעט ולספור יש לחוש לסברא הראשונהקנד:


קמא) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה ט"ז שם סק"ג. מ"א שם סוף סק"ב וסק"ה. לעיל סי' רסז בקו"א.

קמב) דרכי משה  ס"ק א. רמ"א ס"ד.

קמג) ראה שו"ע סי' רלב ס"ב. וראה גם לעיל סי' ע ס"ה (במוסגר).

קמד) עולת שבת ס"ק ד. מ"א סקי"א.

קמה) כדלעיל סי"ב וסי"ג.

קמו) מ"א שם.

קמז) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה רמ"א שם סוף ס"ב ומ"א סק"ח.

קמח) שהשמש קורא.

קמט) רמ"א סוף ס"ד. וראה גם לעיל סי' ע ס"ה (לענין תפלה). סי' תלא קו"א סוף סק"א (במוסגר). דברי נחמיה שם.

קנ) רמ"א שם.

קנא) ח"י סקי"ז.

קנב) ראה מ"א שם סק"ה (בקריאת שמע שהוא מן התורה). וראה גם לעיל סי' ע ס"ה.

קנג) כדלעיל ס"ב.

קנד) ח"י שם.