יח

יח אם אינו יודע איזה יום הוא בספירה ופתח ובירך על דעת שיספור כמו שישמע מחבירו ואחר הברכה שתק ושמע מחבירו וספר כמוהו יצא ידי חובת הברכהקנה ואין צריך לחזור ולברך שנית קודם ספירתו אע"פ שבשעת ברכה ראשונה לא היה יודע על איזה יום הוא מברךקנו:


קנה) טור בשם ראבי"ה סי' תקכו (ע' 177). שו"ע ס"ה.

קנו) ראה דברי נחמיה שם.