תפט סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר ובו ל' סעיפים:

ב

ב נשים ועבדים פטורים ממצוה זוכד מפני שהוא מצות עשה שהזמן גרמאכה ובמקצת מדינות שמו הנשים מצוה זו עליהם חובהכו ואין חשש איסור במה שהן מברכות עליה אף שהם פטורות ממנה עיין סי' י"[ז]כז.

ומצוה זו נוהגת בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הביתכח ויש אומריםכט שבזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין מקריבין העומרל אין מצוה זו נוהגת כלל מדברי תורה אלא מדברי סופרים שתיקנו זכר למקדשלא וכן עיקרלב ומכל מקום כל מה שתקנו חכמים תקנו כעין של תורהלג ואין חילוק ביניהם אלא בדברים שיתבארלד:


כד) רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ד. מ"א סוף סק"א. וראה גם זהר ח"ב קפג, א. ח"ג צז, ב (רע"מ).

כה) כסף משנה שם. מ"א שם.

כו) מ"א שם. וראה מנחת חינוך מצוה שו. לקו"ש ח"ז ע' 280 הערה 9. חט"ז ע' 219. שלחן המלך ח"ב ע' קטז הערה 9. לקמן סי' תצג סוף ס"ט.

כז) ס"ג. וראה לעיל סי' רצו סוף סי"ט וקו"א סק"ג.

כח) רמב"ם שם. ראבי"ה סי' תקכו (ע' 176). הובא במרדכי מגילה רמז תתג. טור. וראה ב"י ד"ה וכתב עוד אבי העזרי.

כט) תוס' מנחות סו, א ד"ה זכר. רא"ש פסחים פ"י סי' מ בסופו. ר"ן שם (כח, א) דבור הא' בשם רוב המפרשים. ב"י ד"ה ומ"ש וזמן.

ל) ר"ן שם.

לא) אמימר מנחות שם.

לב) ב"י שם ושם. משמעות שו"ע ס"ו (ראה באר הגולה שם).

לג) ראה פסחים קטז, ב וש"נ. וראה גם לקמן ס"ו.

לד) לקמן סעי' ו, יב, יג.