כג

כג וישקסה אומריםקסו שאם שכח לספור בלילה אחת אין צריך לספור כלל בשאר כל הלילות לפי שכבר הפסיד ממצות ספירת העומר לגמרי כשחיסר ממנו יום אחד שנאמרקסז תמימות תהיינה ויש חולקין ואומריםקסח שצריך לספור בשאר כל הלילות לפי שכל לילה היא מצוה בפני עצמהקסט ואינן תלויות זו בזו:


קסה) אוצ"ל: יש.

קסו) טור בשם בה"ג הל' מנחות (קלז, ג). וראה חקרי הלכות ח"ג עב, ב.

קסז) ויקרא כג, טו.

קסח) הרי"ץ גיאץ ח"ב (ע' קט) בשם רב האי גאון. תוס' מנחות סו, א סוד"ה זכר. רא"ש פסחים פ"י סי' מא, וטור, בשם רבנו יונה.

קסט) רב האי שם. ב"י ד"ה והר"ן.