כד

כד ולענין הלכה נוהגין לספור בשאר לילות בלא ברכהקע בין ששכח בלילה הראשון בין ששכח באחד משאר כל הלילותקעא לפי שספק ברכות להקלקעב.

במה דברים אמורים כשלא נזכר כל הלילה וכל יום המחרת אבל אם נזכר למחר ביום וספר בלא ברכה כמו שנתבאר למעלהקעג יספור בשאר כל הלילות בברכהקעד שהרי אף לפי הסברא הראשונהקעה לא הפסיד מצות הספירה בחסרון לילה אחד כיון שספר למחר ביום והרי הן נקראות תמימות שסופר כל המ"ט יום ואף שיש אומריםקעו שהספירה אינה אלא בלילה שאף אם שכח לספור בלילה אין צריך לספור ביום וא"כ אף אם ספר ביום אין ספירה זו שוה כלום להשלים מספר המ"ט יום מכל מקום הרי יש אומריםקעז שאף אם לא ספר כלל יום אחד או אפילו ימים הרבה סופר בשאר הלילות בברכה:


קע) תרומת הדשן סי' לז. שו"ע ס"ח. וראה גם תוס' מגילה כ, ב ד"ה כל, וטור, בשם בה"ג.

קעא) שו"ע שם.

קעב) פר"ח ס"ז.

קעג) סעיף ג.

קעד) תרומת הדשן שם. לבוש ס"ח.

קעה) היא דעת בה"ג, שכשהחסיר אין צריך לספור בשאר הלילות, סבירא ליה לעיל ס"ג שכשלא ספר בלילה יספור ביום.

קעו) דעה הב' דלעיל ס"ג.

קעז) דעה הב' דלעיל סכ"ג.