כה

כה וכל זה כשברי לו שלא ספר בלילה אחד אבל אם הוא מסופק בדבר אף שלא ספר למחר ביום יספור בשאר לילות בברכהקעח דכיון שיש להסתפק שמא ספר בלילה ויש להסתפק גם כן שמא כהאומרים שכל לילה ולילה היא מצוה בפני עצמה ואינן תלויות זה בזה נמצא שיש כאן ספק ספיקא להחמיר להצריך ברכה וספירה בשאר הלילותקעט וכן בכל מקום שנתבארקפ שצריך לחזור ולספור בלא ברכה מחמת הספק שיש בספירה הראשונה אם לא חזר וספר יספור בשאר הלילות בברכהקפא:


קעח) תרומת הדשן שם. שו"ע שם. וראה לקו"ש חי"ז ע' 466.

קעט) פר"ח ס"ח. וראה תרומת הדשן שם.

קפ) סעי' ו, ז, יב, יג, יד, כא.

קפא) ראה ט"ז סוף סק"י.