כו

כו במקומות שנוהגין לקדשקפב ולהבדילקפג בבית הכנסת על היין סופרים העומר בליל שבת ויום טוב אחר הקידושקפד לפי שכל מה שנוכל להקדים קדושת היום יש לנו להקדיםקפה ובמוצאי שבת ויום טוב סופרים קודם ההבדלהקפו לפי שכל מה שנוכל לאחר ההבדלה יש לנו לאחרהקפז כדי שלא תהא קדושת היום נראית עלינו כמשאויקפח.

ובין במקומות שמבדילין במוצאי שבת קודם ויתן לך מיד אחר קדיש תתקבל [ובין במקומות שאומרים ויתן לך קודם ההבדלהקפט סופרים מיד אחר קדיש תתקבלקצ]קצא לפי שיש לנו להקדים הספירה בכל מה שאפשר ומיד שנסתלקה התפלה בקדיש שלאחריה חל עלינו מצות ספירהקצב:


קפב) כדלעיל סי' רסט ס"ב.

קפג) כדלעיל סי' רצה ס"ד.

קפד) תרומת הדשן סי' ס. שו"ע ס"ט.

קפה) תרומת הדשן שם. ט"ז ס"ק י. מ"א סקי"ד. וראה גם לעיל סי' ער ס"ב.

קפו) תרומת הדשן שם. שו"ע שם.

קפז) תרומת הדשן שם. ט"ז שם. מ"א סקט"ו.

קפח) ראה ברכות נב, א. פסחים קה, ב. וראה גם מ"א סקט"ז.

קפט) ח"י ס"ק כ.

קצ) כ"ה בדפוס זיטאמיר. ובדפו"ר יש רק ובין כו' הא', ובלוח התיקון שם תוקן: וכן.

קצא) אבודרהם ריש סדר ספירת העומר. שו"ע שם.

קצב) ח"י שם.