כז

כז וכשחל יום טוב האחרון במוצאי שבת שאומרים קידוש והבדלה על כוס אחד אי אפשר לספור אחר הקידוש וקודם ההבדלה כמו בשאר ליל יום טוב ומוצאי שבתות שהרי אסור להפסיק ביניהם כלל אזי סופרים קודם הקידוש וההבדלהקצג ולא אח"כ לפי שכל מה שנוכל לאחר ההבדלה יש לנו לאחרהקצד (אבל יום שני של פסח שחל במוצאי שבת אין מקדשין ואין מבדילין כלל בבית הכנסתקצה מטעם שנתבאר בסי' תפ"זקצו):


קצג) תרומת הדשן שם. שו"ע שם.

קצד) תרומת הדשן שם. וראה גם מ"א סקט"ז.

קצה) ח"י סקכ"א.

קצו) סעיף ז.