כח

כח בכל יום טוב כשחל יום ראשון בשבת נוהגין לומר בליל שני המערביתקצז השייכים לליל ראשוןקצח שבליל שבת אין אומרים מערבית מטעם שנתבאר בסי' ער"הקצט חוץ מיום ראשון של פסח שחל להיות בשבת שנוהגין לומר בליל שני המערבית השייכים לליל שניר משום ביכור לספירהרא שהוזכר בו סדר קצירת העומר שהיה נקצר בלילה זהרב:


קצז) פיוטים שאומרים בלילות יו"ט בתפלת ערבית. בסידור לא הובאו כלל פיוטים אלו.

קצח) כדלקמן סי' תרמב ס"ב.

קצט) סעיף ג.

ר) לבוש ס"א. מ"א ריש הסי'.

רא) מ"א שם. ח"י סק"א. כלומר, עדיפות וקדימה לספירה.

רב) לבוש שם.