כט

כט אסור לאכול חדש אף בזמן הזהרג בין לחם בין קלי בין כרמלרד עד תחילת ליל י"ז בניסןרה שנאמררו ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה וגו' עד ועד בכללרז אלא שבזמן שבית המקדש קיים משקרב העומר ביום ט"ז הותר החדש מידרח שנאמררט עד הביאכם את קרבן אלהיכם אבל עכשיו שאין לנו קרבן הרי עצם היום מתיר דהיינו לאחר שעבר כל עצם היוםרי.

ובגולה כשלא היו יודעים יום שנקבע בו החודש בארץ ישראל היו אסורין לאכול חדש גם כל יום י"ז עד תחילת ליל י"חריא לפי שהוא ספק של תורהריב שהחדש אסור גם בחוץ לארץ מן התורהריג שנאמרריד בכל מושבותיכם וגם עכשיו שאנו יודעים יום קביעות החודש אין לשנות מנהג אבותינורטו מטעם שיתבאררטז:


רג) משנה מנחות סח, א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י ה"ב. טור ושו"ע ס"י וביו"ד סי' רצג ס"א. וראה לעיל סי' שח סוף ס"ט אם החדש מוקצה בשבת.

רד) ויקרא כג, יד (ראה פרש"י שם, שכרמל הן קליות, וקלי הוא הקמח העשוי מכרמל, הנזכרים לעיל סי' תסב ס"ב). טור ושו"ע ס"י.

רה) משנה שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע יו"ד שם.

רו) ויקרא כג, יד. רבי יהודה במשנה שם.

רז) גמרא שם סח, ב.

רח) משנה שם. רמב"ם שם (הקרובים, והרחוקים מותרים מחצות היום).

רט) ויקרא שם.

רי) ראה רש"י סוכה מא, רע"ב ד"ה עד עצם.

ריא) כרבינא בגמרא שם (משמיה דאבוה). רמב"ם שם. טור ושו"ע ס"י וביו"ד שם.

ריב) גמרא, לפירוש רש"י שם ד"ה וסבר. וראה שו"ת צמח צדק יו"ד סי' שנב אות ד.

ריג) ערלה פ"ג מ"ט. רבי אליעזר קידושין לז, רע"א במשנה. גמרא לפירוש רש"י במנחות שם, שכן גם דעת אבוה דרבינא. רי"ף קידושין (טו, א). רמב"ם שם. סמ"ג ל"ת סי' קמב. סמ"ק סי' ריז. שו"ת הרא"ש שם. טור ושו"ע ס"י וביו"ד שם ס"א. ש"ך שם בנקה"כ. וראה לקמן סוף ס"ל. לעיל סי' שח סוף ס"ט.

ריד) ויקרא שם. מנחות פד, א.

רטו) ראה ביצה ד, ב. רמב"ם שם (מדברי סופרים). רדב"ז שם.

רטז) ראה לקמן סי' תצ ס"א. סי' תרמט סכ"א. דברי נחמיה שם סכ"ט אות ה.