ג

ג זמן הקרבת העומר הוא בט"ז בניסן שנאמרלה ממחרת השבת יניפנו וגו' וקבלו חכמיםלו שזה הוא ממחרת יום טוב הראשון של פסח ומיום זה עצמו מתחילין לספור ולא מיום שלאחריולז שנאמרלח מהחל חרמש בקמה תחל לספור וגו' הא למדת שזמן הספירה הוא בזמן ראשית הקצירה דהיינו בזמן קצירת העומרלט וקצירתו הוא קודם הבאתו ולא אח"כמ.

ואי אפשר להתחיל הספירה ביום הבאתו ממש (ואין העומר קרב אלא ביום ממשמא) שנאמרמב תמימות תהיינה ואין אתה מוצא תמימות אלא כשמתחיל לספור בערב דהיינו שמתחיל הוא לספור יום הראשון בליל ט"ז קודם אור הבוקרמג והוא הדין ספירת שאר הימים שאינה אלא בלילה שמן הסתם ספירת כל הימים הם שוין.

וכל הלילה כשר לספירת העומר שאם שכח ולא ספר בתחלת הלילה ונזכר קודם שעלה עמוד השחר חייב לספורמד אבל לכתחלה מצוה מן המובחר לספור בתחלת הלילה מיד אחר תפלת ערביתמה.

וקודם שיספור בלילה צריך לברךמו כדרך שמברכין על כל המצות בין של תורה בין של דברי סופרים.

אבל אם שכח לספור בלילה ונזכר ביום יספור בלא ברכהמז לפי שיש אומריםמח שאם לא נקצר העומר בלילה קוצרין אותו ביום ולפיכך אם שכח או הזידמט ולא ספר בלילה חייב לספור ביום ולברךנ ויש חולקין על זהנא לפיכך יספור בלא ברכה שספק ברכות להקל:


לה) ויקרא כג, יא.

לו) ספרא אמור פרשה י. מנחות סה, ב. רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הי"א.

לז) ברייתא מנחות סו, א. רש"י שם ד"ה מיום.

לח) דברים טז, ט.

לט) רש"י עה"ת דברים שם.

מ) רש"י מנחות שם ד"ה תלמוד לומר וד"ה קצירה וספירה בלילה.

מא) ברייתא שם.

מב) ויקרא כג, טו. ברייתא שם.

מג) ראה דברי נחמיה שם.

מד) טור ושו"ע ס"א, ממשנה מגילה כ, ב. וראה הגהת הצ"צ בסידורו (סדר ספירת העומר) דמשמע שלכתחילה יש לספור קודם חצות לילה. וראה ס' ספירת העומר (כהן) ע' נא הערה ג.

מה) טור ושו"ע שם. וכ"ה בסידור. וראה לקמן סט"ז וסי"ז.

מו) רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ה. טור ושו"ע שם. וראה העו"ב תתנה ע' 32.

מז) תוס' מגילה שם ד"ה כל הלילה. מנחות שם סו, א. רא"ש פסחים פ"י סי' מא. טור ושו"ע ס"ז. וכ"ה בסידור.

מח) משנה מנחות עא, א (שקוצר ביום).

מט) ראה דברי נחמיה שם.

נ) בה"ג הל' עצרת (ל, ד שסופר ביום ומברך). וראה תוס' ורא"ש שם. רמב"ם שם ה"ז והכ"ג.

נא) משנה מגילה כ, ב. תוס' מגילה שם ומנחות שם בשם ר"ת (דהעיקר כסתמא דמגילה).