ד

ד הספירהנב צריך לברךנג מעומד שנאמרנד בקמה ודרשו חכמיםנה אל תקרא בקמה אלא בקומה תחל לספור ומכל מקום אם מנה מיושב יצאנו לפי שדרשה זו אינה אלא אסמכתא בעלמאנז:


נב) (מנחות סו). מדרש תנאים לדברים טז, ט. מדרש לקח טוב עה"פ וספרתם (ויקרא כג, טו). הרי"ץ גיאת ח"ב (ע' קח). רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ג. יראים השלם סוס"י רסא. רא"ש פסחים פ"י סוס"י מא. טור ושו"ע ס"א. וראה לעיל סי' ח ס"ד (שמכאן לומדים לעטיפת ציצית). לקמן סי' תקפה ס"א (שמכאן לומדים לתקיעת שופר, ושלפיכך לא יסמוך על שום דבר בענין שאם ינטל אותו דבר שסמך עליו היה נופל, שאין זו עמידה אלא סמיכה).

נג) כ"ה הלשון במדרש תנאים שם, וברי"ץ גיאת ויראים ורא"ש שם. וראה לעיל סי' ח ס"ג (כל ברכות המצות צריך להיות מעומד). מחנה יוסף (ציצית) סי' כ. העו"ב תשעז ע' 100.

נד) דברים טז, ט.

נה) מדרש שם ושם. יראים ורא"ש שם.

נו) רמב"ם שם. מ"א סק"ג. וראה גם לקמן שם.

נז) כס"מ שם. וראה גם לקמן שם.