ה

ה מן התורה צריך למנות הימים וגם השבועותנח שנאמרנט תספרו חמשים יום כלומר עד חמשיםס ואומרסא שבעה שבועות תספר לך כיצד יספור שניהם כשמגיע לשבעה ימים יאמר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד וכשמגיע ליום ארבעה עשר יאמר היום ארבעה עשר יום שהם שני שבועות וכן בשאר כל סוף שבוע ושבועסב ואם לא עשה כן לא יצא ידי חובתו מן התורהסג:


נח) אביי שם מנחות סו, א. טור ושו"ע ס"א.

נט) ויקרא כג, טז. חגיגה יז, ב. לבוש ס"א.

ס) תוס' מנחות סה, ב ד"ה כתוב. רא"ש פסחים פ"י סי' מ.

סא) דברים טז, ט. חגיגה שם. לבוש שם.

סב) יראים השלם סוס"י רסא, בשם רבנו אפרים. ראבי"ה סי' תקכו (ע' 177). מרדכי מגילה סי' תתג. בעל המאור ור"ן סוף פסחים.

סג) ובזמן הזה שהוא מדרבנן - ראה לקמן ס"ו.