ו

ו אבל בימים שבין כל שבוע ושבוע דהיינו מיום ח' עד יום י"ג ועד בכלל ומיום ט"ו עד יום עשרים וכן הימים שבין שאר השבועות יש אומריםסד שאין צריך למנות בהן השבועות אלא הימים בלבד כגון ביום ח' יאמר היום שמונה ימים ואין צריך לומר שהם שבוע אחד ויום אחד ויש אומריםסה להיפוך ביום ח' יאמר היום שבוע אחד ויום אחד וביום ט"ו יאמר היום ב' שבועות ויום אחד ויש אומריםסו שצריך לומר בהם סכום הימים והשבועות כגון ביום ח' יאמר שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד וכן בשאר כל הימים צריך לומר סכום כל הימים והשבועות ומנין הימים העודפים על השבוע וכן נתפשט המנהג בכל תפוצות ישראלסז ואין לשנות.

ומכל מקום אם טעה ומנה באחת מב' הספירות (הראשונותסח) בימים שבאמצע השבועות אין צריך לחזור ולספור בזמן הזה שהספירה מדברי סופריםסט ואף בימים שהם סופי השבועות כגון יום ז' וי"ד וכיוצא בהם אם טעה ולא מנה אלא הימים בלבד ולא הזכיר השבועות כלל יש אומריםע שאין צריך לחזור ולספור בזמן הזה שהספירה אינה אלא זכר וכיון שספר הימים יצאעא.

אבל אם ספר שבועות בלבד כגון שאמר היום שבוע אחד או שני שבועות ולא הזכיר מנין הימים צריך לחזור ולספורעב לפי שעיקר הספירה הוא מנין הימיםעג שבמנין הימים בלבד יכולין לספור כל המ"ט יום אבל במנין השבועות בלבד בלא הזכרת שום מנין ימים אי אפשר לספור אלא הימים שהם סופי השבועות.

ויש אומריםעד שאף אם מנה הימים לבד צריך לחזור ולספור שכל מה שתקנו חכמים תקנו כעין של תורהעה ויש לחוש לדבריהם לחזור ולספור בלא ברכהעו:


סד) ראבי"ה שם בשם בתשובות מצאתי. הובא במרדכי שם ובטור. בעל המאור ור"ן שם.

סה) יראים שם, בשם רבנו אפרים. ראבי"ה שם, בשם יש מרבותי, הובא במרדכי שם ובטור.

סו) יראים ור"ן שם. שו"ת הרא"ש כלל כד סי' יג. טור ושו"ע ס"א.

סז) יראים ורא"ש ור"ן שם. טור.

סח) שמנה כאחת מב' הדעות הראשונות דלעיל.

סט) עיין מ"א סק"ד. ח"י סק"ח. פר"ח שם (דלא פליג אלא על סופי שבועות).

ע) כנסת הגדולה הגהות ב"י. מ"א שם.

עא) כדעת אמימר במנחות שם.

עב) ח"י שם. אליה זוטא סק"ב, בשם רבנו ירוחם נתיב ה ח"ד (מד, ג).

עג) ראה רבנו ירוחם שם, שרק מנין הימים הוא מהתורה.

עד) שו"ת הר"ש הלוי או"ח סי' ה. פר"ח שם.

עה) כדלעיל ס"ב.

עו) עולת שבת סוף ס"ק א. באר היטב סק"ו. וראה פעמי יעקב כט ע' כח.