ז

ז אם ספר באותיות א"ב שאמר היום יום אלף או יום ב' או ג' ימים יש אומריםעז שיצא ידי חובתו ויש אומריםעח שלא יצא ויש לחוש לדבריהם לחזור ולספור בלא ברכהעט.

אם לא אמר היום אלא מנה סתם כך וכך ימים לעומר לא יצא ידי חובתופ וצריך לחזור ולספור בברכה דכיון שאמר כך וכך ימים הרי לא ספר את עצם היום הזה שהוא עומד בו והתורה אמרהפא תספרו חמשים יום שתספור היום עצמו שיאמר היום כך וכך.

אבל אם אמר היום כך וכך ולא אמר לעומר יצאפב שמעיקר הדין אין צריך לומר כלל לעומר אלא שנהגו כך לבאר יפהפג בספירה לאיזה דבר סופרים ואין זה מעכב כלל בדיעבד ויש נוהגין לומר בעומרפד ואין לשבש שום נוסח כי שניהם נכוניםפה (ויש נוהגין מטעם הידוע להםפו לומר לעומר אחר מנין הימים קודם מנין השבועות כגון היום שמונה ימים לעומר שהם שבוע אחד ויום אחד):


עז) שו"ת הר"ש הלוי שם. כנסת הגדולה שם.

עח) פר"ח שם.

עט) עולת שבת ס"א. חק יעקב שם.

פ) ט"ז סק"ז. מ"א סק"ט. וראה גם לקמן סוף סי"ד.

פא) ויקרא כג, טז.

פב) מ"א סק"י.

פג) שו"ת הרשב"א ח"א סי' תנז. ב"י ד"ה כתב הרשב"א. לבוש ס"א.

פד) רמ"א ס"א. ט"ז סק"ג. מ"א שם.

פה) חק יעקב סק"ט. אליה רבה סק"ז. ובסידור הנוסח לעומר. וראה לקו"ש ח"ג ע' 1002.

פו) סידור האריז"ל וסידור יעב"ץ. אבל בסידור הנוסח לומר לעומר בסוף הספירה.