ח

ח דרך צחות לשון הקודש לומר ימים לשון רבים משנים ועד עשרה ועד בכלל אבל מאחד עשר ואילך יאמר יום לשון יחידפז וטוב לומר מנין המועט קודם מנין המרובה כגון אחד ועשרים ולא עשרים ואחד במה דברים אמורים במדינות אלו שדרך לספור מנין המועט קודם אבל במקומות שדרך לספור מנין המרובה קודם יכול לומר גם בספירה כמנהג מקומופח:


פז) שבלי הלקט סי' רלד. ח"י סק"י.

פח) מ"א סק"ה. ח"י שם, בשם שו"ת אמונת שמואל סי' מט, מגמרא יומא נה, א.