תצ סדר תפלת יום שני ותפלת חולו של מועד ובו י"ח סעיפים:

א

א בכל יו"ט שני של גליות מתפללין כסדר התפלה של יום ראשוןא וכן צריך לומר קידוש היוםב ושהחיינוג ואף על פי שאין אנו נוהגין בו קודש אלא מחמת ספק שנסתפק לאבותינוד שלא היו יודעין יום שנקבע בו החודש בארץ ישראלה מכל מקום אם לא יתפללו בו תפלת יו"ט או שלא יאמרו בו קידוש היום ושהחיינו יבאו לזלזל בוו לומר שאינו יום טוב כלל ועל ידי כן יבאו גם כן לעשות בו כל מלאכת עבודהז:


א) טור. לבוש ס"א.

ב) שבת כג, א ורש"י שם ד"ה ובעי ברכה.

ג) תשובת רש"י, הובא ברא"ש ר"ה פ"ד סי' יד. מרדכי סוכה רמז תשסה. וראה גם לקמן סי' תר ס"ה.

ד) והרי אין מברכין על הספק (שבת שם).

ה) כדלקמן סי' תר ס"א.

ו) אביי שבת שם. רמב"ם הל' חנוכה פ"ג ה"ה, וכס"מ שם. תשובת הרמב"ם, הובאה בכס"מ הל' מילה פ"ג ה"ה. וראה גם לקמן סי' תרמט סכ"א. וראה דברי נחמיה או"ח (ע, ג).

ז) ראה ר"ן סוכה (יד, א) סוף דבור הא' בשם יש מי שאומר (להחמיר בקדושתו). לקמן שם (שלא לזלזל בעיקר קדושת היום).