יז

יז נוהגין לקרות מגילת שיר השיריםקכא בשבת שחל בחול המועדקכב של פסח לפי שיש בה מענין יציאת מצריםקכג ואין מברכין שום ברכה על קריאתהקכד לפי שחיוב קריאתה אינו נזכר בגמרא ואינו אלא מנהג בעלמא ואיך יברך עליה וצונוקכה ואלו היה בקריאתה חיוב גמור היה צריך לכותבה על הקלף כמו מגלת אסתרקכו ואפילו מגלת אסתר שחייבים לקרותה חיוב גמורקכז מתקנת הנביאיםקכח אף על פי כן אין מברכין עליה כשאינה כתובה על הקלף כדינהקכט קל וחומר למגלה זו וכיוצאקל כגון מגלת רות בשבועותקלא ומגלת איכה בט' באב ומגלת קהלת בסוכות:


קכא) אבודרהם סוף סדר תפלת מוסף של הפסח. דרכי משה  ס"ק א. רמ"א ס"ט. ואין מנהג חב"ד לקרוא (ראה אוצר מנהגי חב"ד חה"פ ע' רי).

קכב) דרכי משה שם. רמ"א שם.

קכג) אבודרהם שם. מ"א סק"ח.

קכד) רמ"א סוף ס"ט. שו"ת רמ"א סי' לה. מ"א סק"ט. ט"ז סק"ו. וראה גם ב"י סי' תקנט ד"ה ומ"ש שא"א.

קכה) שו"ת הרמ"א שם.

קכו) ט"ז שם.

קכז) ט"ז שם.

קכח) רמב"ם הל' מגילה פ"א ה"א.

קכט) שו"ע סי' תרצא ס"י. ט"ז שם.

קל) ט"ז שם.

קלא) כדלקמן סי' תצד סי"ג.