יח

יח אסור להתענות תענית חלום בחג השבועותקה לפי שהוא יום שנתנה בו התורהקו וצריך לאכול ולשמוח בוקז להראות שנוח ומקובל לישראל יום שנתנה בו התורהקח לפיכך אינו דומה לשאר יו"ט ושבתות שמותר להתענות בהם תענית חלום כמו שנתבאר בסי' רפ"חקט:


קה) שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רסב (הובא לעיל סי' רמט קו"א ס"ק ה), דמר בריה דרבינא פסחים סח, ב (דבכולא שתא יתיב בתעניתא בר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכפורי) דבתענית חלום איירי. ח"י סק"ח, בשם מהרי"ל הל' יו"ט (ע' קפה, לענין יו"ט). וראה לקמן סי' תרד סוף ס"א (ערב יוה"כ). לעיל סי' רפח סוף ס"ג (פורים).

קו) פסחים שם.

קז) רבי אלעזר פסחים שם ורש"י ד"ה דבעינן. וראה לקו"ש חכ"ג ע' 27.

קח) רש"י שם. וראה שלחן המלך ח"ב ע' קמא הערה 8.

קט) סעיף ג.