ג

ג ואפילו דבר שאין בו מלאכה כלליא כגון להדיח כליםיב וכיוצא בזה אסור לעשות ולהכין ביו"ט לצורך חול ואפילו לצורך שבת שלאחריויג אם לא הניח עירובי תבשיליןיד וכן לצורך יו"ט שני בגולהטו ואפילו לצורך יו"ט שני של ראש השנהטז שהן קדושה אחת ונחשבים כיום אחד ארוך להחמיר אבל לא להקליז שהרי אנו בקיאין בקביעות החדש ואנו יודעים שיום אחד הוא קדש מן התורה ויום שני חול גמור מן התורהיח ונמצא מכין מיו"ט לחול ולכן יש ליזהר שלא להביא יין ביו"ט ראשון לצורך קידוש של ליל יו"ט שנייט וכן לא יחפש בספר תורה ביו"ט ראשון מה שצריך לקרות ביו"ט שני או בשבת שאחר יו"טכ אע"פ שהניח עירובי תבשילין שאין עירוב תבשילין מתיר אלא תיקון צרכי סעודת שבתכא אבל לא שאר הכנות מיו"ט לשבת כמ"ש בסי' שצ"גכב:


יא) מ"א ריש הסי'. עפ"י טור ושו"ע סי' תטז ס"ב, ורמ"א סי' תרסז. וראה גם לעיל סי' תצד סי"ד. סי' רנד ס"י.

יב) הלכות ומנהגי מהר"ש סי' שצד. מהרי"ל הל' יו"ט (ע' קפ). אליה זוטא סק"א. וראה גם לעיל סי' תק ס"כ. לקמן סי' תקט סט"ו. ולענין שבת, ראה לעיל סי' שכג ס"ו. סי' תמד ס"ח.

יג) מ"א רס"י תקכז (הכנה מועטת אסור).

יד) ראה אהלי שם ח ע' קנא.

טו) מ"א בריש הסימן. וראה גם לקמן סי' תקיד סט"ו.

טז) שו"ע ס"א. וראה גם טור ושו"ע סי' תטז ס"ב.

יז) הגהת סמ"ק סי' קצד (ע' קסה). הגהות מיימוניות (קושטא) פ"א הי"ב, בשם סמ"ק סי' קצד. ב"י ריש הסי'. לבוש ס"א. ט"ז סק"א. מ"א סק"א. וראה לעיל סי' תקא סי"ח ובקו"א סק"ב (שלענין הכנה דממילא אמרינן גם להקל, מטעם ממה נפשך כו').

יח) מ"א שם. וכדלקמן סי' תר סוף ס"ד.

יט) מ"א סי' תרסז סק"ג, בשם מנהגים (טירנא) הל' פסח (ע' נט). וראה גם לעיל סי' רנד ס"י.

כ) מהרי"ל הל' תפלת יו"ט (ע' קפח). מ"א שם.

כא) ר"ן (ט, א) ד"ה ת"ר. דרכי משה סי' תקכח אות א. מ"א שם סק"ב.

כב) סעיף א.