י

י אסור להעמיד נר דולק במקום שהרוח שולטת שם אפילו אין רוח מנשב כלל גזירה שמא יעמידנו שם בשעה שהרוח מנשב ונמצא בא לידי כיבוימח ואע"פ שהוא אינו מתכוין כלל לכיבוי מכל מקום כיון שהרוח מנשבת אי אפשר בלא כיבוימט וכן אסור לפתוח דלת או חלון כנגד נר הדולק אפילו אין רוח מנשבת כלל כמו שנתבאר בסי' רע"זנ לענין שבת ע"ש אבל מותר לפתוח כנגד המדורה אפילו בשעה שהרוח מנשבתנא שהרי אינו מכבה אלא מבעיר:


מח) מהרי"ל הל' יו"ט (ע' קסח, לאסור בשעה שמנשב). רמ"א ס"ג. מ"א סק"י (לאסור אף בשעה שאינו מנשב). וכדלעיל סי' רעז ס"א ובקו"א סק"א (בפתיחת הדלת, שמא ינשב רוח בשעת הפתיחה). וראה מ"מ וציונים.

מט) שבת קכ, ב.

נ) סעיף א.

נא) רש"י בשבת דף קך ע"ב ד"ה כנגד, שמטעם זה אסור בשבת, וכדלעיל שם ס"ד (משא"כ ביו"ט שהבערה מותרת).