ט

ט אבל מותר ליתן למטה סביבות הנר דבר המונעו מלהשרף בענין שיכבה כשיגיע לשםמ כגון לתחבו לתוך חולמא תיחוח בענין שאין נעשית בו גומא כמ"ש בסי' תצ"חמב דכיון שאינו עושה מעשה בגוף דבר הדולק אע"פ שהוא גורם למהר כיבוי אין בכך כלוםמג ואע"פ שאסור לגרום כיבוי אם לא <(ג)> במקום הפסדמד כמו שנתבאר בסי' של"דמה מכל מקום כיון שהדבר המונח סביבות הנר אינו מכבה ממש את האש אלא שהוא מונע אותו מלהשרף לפיכך לא גזרו בזה משום גרם כיבוימו וכן אם מונחים הרבה חתיכות חלב או שעוה בתוך הנר מותר ליקח אחת מהחתיכות הרחוקות מהפתילה שהרי אינו נוגע בגוף דבר הדולק כיון שחתיכה שהוא נוטל אינה מחוברת עם חתיכה הדולקתמז:


מ) מרדכי שבת רמז שצט, בשם רבי קלונימוס, בשם רבנו יו"ט. טור ושו"ע ס"ג (קודם שידליקנו). מ"א סק"ז (אף אחר שדולק).

מא) יש"ש פ"ב סי' כח. ט"ז סוף סק"ו. מ"א סק"ח. וראה גם לעיל סי' רסה סוף ס"ט.

מב) סעיף כט.

מג) מרדכי שם. טור ומ"א סק"ז.

מד) מרדכי שם בשם רבנו יואל. רמ"א סי' שלד סכ"ב. וראה קו"א ס"ק ג, שכ"ה גם לצורך גדול או לצורך מצוה (כדלקמן סכ"א).

מה) סעיף כב.

מו) ט"ז שם (אלא שהוא התיר אף בגרם כיבוי, ובזה אין לסמוך על הט"ז, כמבואר בקו"א ס"ק ג). וראה גם לעיל סי' רסה שם ובקו"א שם סק"ג.

מז) אור זרוע ח"ב סי' שמח (שאינו חייב). הגהות אשרי פ"ב סי' יז. (שאינו חייב). מ"א סק"ה, וט"ז סק"י, בשם רש"ל ביש"ש שם (שמותר אף לכתחלה).