טז

טז אפילו מי שאינו גדול העיר אם הוא רוצה לערב על אחרים אין צריך להודיע להם בערב יו"טקמב שהוא רוצה לערב עליהם שהרי עירוב זה זכות הוא להם וזכין לאדם שלא מדעתוקמג אבל צריך להודיע להם ביו"ט קודם שיתקן צרכי שבתקמד <(ג)> ואין הלה רשאי להתחיל בצרכי שבת עד שידע בבירור שהניחו עליו עירוב תבשילין ואל יסמוך על גדול העיר לומר בודאי הניח על כל בני העירקמה אלא אם כן ידוע לו שדרך זה הגדול להניח על כל בני עירוקמו:


קמב) גמרא טז, ב. טור ושו"ע ס"ט.

קמג) כדלעיל סי' שסו סט"ו וש"נ.

קמד) רא"ש פ"ב סי' ו. טור ושו"ע שם.

קמה) יש"ש פ"ב סי' י. ט"ז סק"י.

קמו) ר"ן (ח, ב) ד"ה אמר רב הונא. רמ"א ס"ט. יש"ש שם.