תקכט דיני שמחת יום טוב ובו י"ג סעיפים:

ב

ב איזה כבוד זה שאמרו חכמים שמצוה על האדם לגלח בערב יו"טד כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוולה וכן מצוה לרחוץ בחמיןו ולחוף ראשוז וליטול צפרניוח בערב יו"ט כמו בערב שבת כמ"ש בסי' ר"סט וכן מצוה ללוש פת בביתו בערב יו"ט לכבוד יו"טי כמו בערב שבת לכבוד שבת כמ"ש בסי' רמ"ביא ע"ש.

וכן מצוה להמנע מלקבוע סעודה בערב יו"טיב משעה עשירית ולמעלה כדי שיאכל סעודת יו"ט לתיאבוןיג שזהו מכלל הכבודיד ואם ערב יו"ט הוא שבת שצריך לאכול סעודה שלישית יאכלנהטו קודם שעה עשיריתטז ואם שכחיז או עבר ולא אכלה קודם שעה עשירית יאכלנה אחר כך וכן הדין ביו"ט ראשון שהוא ערב יו"ט שנייח של גליות או של ראש השנה אפילו בארץ ישראל:


ד) מועד קטן יד, א. טור ושו"ע סי' תקלא ס"א. רמ"א סי' תעא ס"ג.

ה) מועד קטן שם.

ו) רמ"א שם.

ז) כן עשה רבא (ביצה כז, ב). מרדכי שבת רמז רפז.

ח) ראה גם לעיל סי' רס ס"ב.

ט) סעיף א.

י) דרכי משה סי' תרג אות א, בשם מרדכי ריש ראש השנה (והוא שם בין הר"ן למרדכי). רמ"א ס"א.

יא) ס"יב-יג. ושאר דיני כבוד, ראה לעיל סי' רסב (לענין שבת).

יב) רמב"ם שם (ראוי). רמ"א שם (אסור). וכדלעיל סי' רמט ס"ט (מצוה להמנע מלקובעה כו' אבל לאכול ולשתות בלי קביעות סעודה אינו נמנע בערב שבת ובערב יו"ט), וש"נ. וראה לעיל סי' תעא ס"א (לענין ערב פסח). לקמן סי' תרלט ס"כ (סוכות).

יג) כדלעיל סי' רמט ס"ט, וש"נ.

יד) רמב"ם שם. רמ"א שם.

טו) מהרי"ל הל' יו"ט (ע' קסה). רמ"א שם.

טז) מ"א סק"ב. וראה גם לעיל סי' רצא ס"ד.

יז) מ"א שם.

יח) מ"א סק"א.