ז

ז כיצד משמחןמב הקטנים נותן להם קליות ואגוזיםמג והנשים קונה להם בגדים ותכשיטין כפי ממונומד והאנשים בזמן שבית המקדש היה קיים היו אוכלין בשר שלמים לשמחהמה ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין יוצאים ידי חובת שמחה אלא ביין שנאמרמו ויין ישמח לבב אנוש.

אבל בשר אין חובה לאכול עכשיו כיון שאין לנו בשר שלמים ומכל מקום מצוה יש באכילת בשר ביו"טמז כיון שנאמר בו שמחה והואיל ואי אפשר לנו לשמוח בו בעיקר השמחה שהיא אכילת בשר שלמים יש לנו לשמחו בשאר כל מיני שמחותמח.

לכך נהגו להרבות במיני מאכלים ביו"ט יותר מבשבתמט שלא נאמר בה שמחהנ וכן בגדי יו"ט צריכים להיות יותר טובים מבגדי שבתנא:


מב) ברייתא שם. לתוכן סעיפים ו-יא ראה אהלי שם ח"ט ע' רלב.

מג) ברייתא שם (לענין פסח). תוספתא פסחים פ"י ה"ג (קטנים בראוי להם). ירושלמי פסחים פ"י ה"א (כגון אגוזין ולוזין). רמב"ם שם הי"ח (יו"ט). טור ושו"ע שם. יש"ש פ"ב סי' ה. ב"ח ד"ה כתב הרמב"ם. וראה גם לקמן הל' ת"ת פ"א ה"י.

מד) ברייתא שם. ירושלמי שם. רמב"ם שם.

מה) שהחיוב בהם הוא בכל ימי החג (רמב"ם שם). ולענין שביעי של פסח, ראה לקו"ת טו, ד. אוה"ת ויקרא ח"ד ע' תתקצד. דברי נחמי', בלקוט שבסוף כללים וספקות.

מו) תהלים קד, טו. רבי יהודה בן בתירא פסחים שם. ב"י ד"ה ובמ"ש רבנו. וראה תורה אור מג"א צט, ג (ברביעית יין).

מז) רמב"ם שם. טור. יש"ש שם. ב"ח ד"ה כתב הרמב"ם. מ"א סק"ג. וראה גם לעיל סי' רמב ס"ב (לענין שבת). סי' תצד סט"ז. סי' תצח קו"א ס"ק ה.

מח) ראה לעיל סי' תקיח ס"א (גם הטיול צורך שמחת יו"ט).

מט) מ"א סק"ד.

נ) תוס' מועד קטן כג, ב סוד"ה מאן. וראה לעיל סי' קכח סנ"ז. סי' תצג ס"ח. שלחן המלך ח"א ע' קסה-ו.

נא) הגהות מיימוניות פ"ו אות כ, ממשמעות הירושלמי קידושין פ"א סוף ה"ד. שו"ע ס"א. וראה לעיל סי' רסב ס"ג (לענין שבת).