תקפב סדר תפלות עשרת ימי תשובה וראש השנה ובו י"ז סעיפים:

א

א כל השנה אדם מתפלל האל הקדוש בברכה ג' ומלך אוהב צדקה ומשפט בברכה י"א חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שבהן צריך לומר המלך הקדוש המלך המשפטא לפי שבימים הללו הקב"ה מראה מלכותו לשפוט את העולםב.

ואם טעהג ואמר האל הקדוש או שהוא מסופקד אם אמר המלך הקדוש אם נזכר לאחר ששההה כדי שאילת שלום תלמיד לרבוו אחר גמר הברכה ואין צריך לומר אם נזכר לאחר שהתחיל ברכה רביעיתז צריך לחזור לראש התפלה מפני ששלש ברכות ראשונות חשובות כאחתח:


א) גמרא ברכות יב, ב. טור ושו"ע ס"א. וראה לעיל סי' קיד ס"ח. סי' קיח ס"א.

ב) רש"י שם ד"ה המלך הקדוש. והטעם להמלך המשפט יתבאר לקמן ס"ב. ופירושו נתבאר לעיל סי' קיח ס"א.

ג) רב שם, כפירוש הרי"ף שם (ז, א) דהיינו אפילו בדיעבד. רמב"ם הל' תפלה פ"י הי"ג. תוס' שם ד"ה הלכתא. רא"ש שם פ"א סי' טז. טור ושו"ע שם.

ד) תוס' שם. רא"ש שם. שו"ע שם. וכדלעיל סי' קיד ס"י (לענין הזכרת הגשם).

ה) שו"ת הרשב"א ח"א סי' לה (כדי דיבור). שו"ע ס"ב. וכ"ה לעיל סי' קיד ס"ח. וראה גם לעיל סי' תפז ס"א. סי' תפט ס"ג.

ו) ב"ק עג, ב (שלושת התיבות: שלום עליך רבי, שהוא שיעור כדי דיבור). וכדלעיל סי' רו ס"ג.

ז) ראה גם לעיל סי' קיד ס"ז (שכשהתחיל ברכה שלאחריה נקרא סיום ברכה זו לגמרי). סי' קפח ס"ט (אין לו תקנה בהזכרה כאן שהיא שלא במקומה). וראה מ"מ וציונים.

ח) טור. לבוש ס"ב. וכדלעיל סי' קיד ס"ח.