י

י בראש השנה ויום כיפור אין אומרים מועדים לשמחה חגים וזמנים לששוןנה מפני שימים אלו לא ניתנו לשמחה ולששוןנו וכן אין אומרים והשיאנו את ברכת מועדיך כו'נז לפי שדבר זה לא נאמר אלא בשלש רגלים שנאמרנח שלש פעמים בשנה וגו' כברכת ה' אלהיך וגו'נט ובמוסף אין אומרים ואין אנו יכולים לעלות ולראות לפניך אלא ואין אנו יכולין לעשות חובותינוס לפי שמצות ראיה אינה אלא בשלש רגליםסא:


נה) רא"ש ר"ה פ"ד סי' יד (מ, ב), בשם רב האי גאון. טור ושו"ע ס"ח.

נו) ב"ח סוף הסי'. וראה לעיל סי' קפח ריש סי"א. סי' תקכט ס"ו. לקמן סי' תקצט ס"א. סי' תקצז ס"א. מ"מ וציונים.

נז) רא"ש שם (מ, א), בשם כמה גאונים. טור ושו"ע שם.

נח) דברים טז, טז-יז.

נט) רא"ש שם, בשם רבנו יצחק הלוי. טור ולבוש ס"ח.

ס) רא"ש שם. טור ושו"ע שם. וכ"ה בסידור.

סא) רא"ש וטור ולבוש שם.