יא

יא בחתימת הברכה אומרים ודברך אמת וכו'סב בין בתפלה בין בהפטרה בין בקידושסג ולא יאמר ודברך מלכנו אלא ודברך אמתסד:


סב) טור. רמ"א ס"ח. וראה גם לקמן סי' תרכא ס"ב.

סג) ב"י ד"ה ודברך. מ"א סק"ז.

סד) מנהגים (טירנא) ר"ה (ע' צב). דרכי משה ס"ק ז. מ"א סק"ד. ובסידור הנוסח בין בתפלה בין בהפטרה בין בקידוש: ודברך מלכנו אמת. וראה שער הכולל פמ"ב אות יא.