טו

טו אין אומרים באהבה מקרא קודשעא אלא יום תרועה מקרא קודש ובשבת זכרון תרועהעב מקרא קודשעג:


עא) בתפלה ובקידוש בשבת בר"ה (אף שאומרים בשבת יו"ט, כדלעיל סי' תפז ס"ו). וראה גם לקמן סי' תריט סי"ב (ביוהכ"פ).

עב) כדלעיל סוף ס"ט.

עג) לבוש ס"ז. מ"א סק"ד. ובסידור (בשבת): זכרון תרועה באהבה מקרא קדש.