יז

יז ונוהגין שכל אחד ואחד אומר לחבירו לשנה טובה תכתבעה ואין לומר דבר זה ביום שני של ראש השנהעו אחר חצות היוםעז לפי שכבר נגמרה הכתיבה של ראש השנה:


עה) טור סוף הסי' (תכתב בשנת טובה). רמ"א ס"ט (לשנה טובה תכתב). ובסידור: נוהגין בליל הראשון של ר"ה לומר לחבירו לשנה טובה תכתב ותחתם (ראה מ"א ס"ק ח, בשם מעגלי צדק). וראה בספר המנהגים - חב"ד ע' 56 (בלשון יחיד דוקא). התוועדויות תנש"א ח"א ע' 66 הערה 76.

עו) ט"ז סק"ד.

עז) מ"א סק"ח.