תקפב סדר תפלות עשרת ימי תשובה וראש השנה ובו י"ז סעיפים:

ב

ב ואם נזכר קודם ששהה כדי שיעור הזה אומר המלך הקדוש ואינו צריך לחזור לראשט.

וכן הדין בהמלך המשפטי ואם נזכר לאחר ששהה כדי שיעור הזה שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט אינו צריך לחזור לראשיא כיון שהזכיר לשון מלכותיב.

ויש אומריםיג דאם נזכר קודם שסיים תפלתו חוזר לראש ברכת השיבה ואם נזכר לאחר שסיים תפלתו חוזר לראש התפלה ועל דרך שנתבאר בסי' קי"זיד משום דיש הפרש בין מלך אוהב צדקה ומשפט להמלך המשפט דבכל השנה הצדקה עיקר ולכך הקדימוה למשפט אבל בימים הללו המשפט עיקר ולכך אין מזכירין צדקה כללטו.

ולענין הלכה ספק ברכות להקלטז ולפיכך אם נזכר קודם שסיים תפלתו אין צריך לחזור לברכת השיבה כדי שלא יברך ספק ברכה לבטלהיז אבל לאחר שעקר רגליו טוב שיתפלל עוד פעם בתורת נדבהיח ואינו צריך לחדש בה דבר כיון שמתפלל אותה מחמת הספק כמ"ש בסי' ק"זיט:


ט) רשב"א שם. שו"ע ס"ב.

י) שו"ע שם.

יא) רבנו יונה ברכות (ז, א) ד"ה ומיהו. ב"י ד"ה כתבו תלמידי. דרכי משה ס"ק ג. רמ"א סי' קיח ס"א.

יב) רבנו יונה שם. ראה טור סי' קיח בשם אחיו ה"ר יחיאל.

יג) רמב"ם הל' תפלה פ"י הי"ג. ב"י בשם ארחות חיים הל' תפלה אות קד, בשם הראב"ד, ושכן משמעות הפוסקים.

יד) סוף ס"ה.

טו) ט"ז סי' קיח סק"ב.

טז) ב"ח ס"ב ד"ה כתב ב"י בשם הרשב"א.

יז) כדלעיל סי' קסז סי"ב וש"נ. וראה תהלה לדוד סי' קח ס"ק טז. ארץ צבי ח"א סוס"י כד.

יח) ט"ז שם וכאן סק"א.

יט) סעיף א.