ד

ד בשבת תשובהכב וכן אם חל ראש השנה או יום הכיפורים בשבתכג אומר הש"ץ בברכה מעין שבע שבליל שבת המלך הקדוש וחותם בשל שבת לבדכד ואינו מזכיר לא ראש השנה ולא יום הכיפורים מטעם שנתבאר בסי' רס"חכה:


כב) ה"ר מנוח הל' תפלה פ"י. שו"ע ס"ג (ראה גם לקמן סי' תקצז ס"א: שבת תשובה. ולעיל סי' רפד סוף ס"ח וסי' תכט ס"ב: שבת שובה).

כג) מהרי"ל הל' עשי"ת (ע' דש). רמ"א ס"ג.

כד) גמרא שבת כד, ב (לענין יו"ט). דרכי משה ס"ק ג. רמ"א שם. וכ"ה בסידור.

כה) סי"ד. וראה גם לקמן סי' תריט ס"י. מ"מ וציונים.