ה

ה יש נוהגין להתפלל בראש השנה וביום הכיפורים בכריעהכו וצריכין הם לזקוף בתחילת כל ברכהכז ובסוף כל ברכהכח קודם שיאמר ברוך אתהכט כדי שלא יהא נראה כמוסיף על תקנת חכמיםל שתקנו לשחות בתחלת ברכת אבות ובסופה ובתחלת ברכת הודאה ובסופה עיין בסי' קי"גלא ובברכת אבות ובברכת הודאה צריך לזקוף כשיגיע לאיזה תיבות קודם החתימה ואח"כ כשיגיע להחתימה ישחה כתקנת חכמיםלב מטעם שנתבאר שםלג:


כו) תוס' ברכות יב, ב ד"ה כרע. סמ"ק סי' יא (ע' טו). טור ושו"ע ס"ד. וראה גם לעיל סי' קיג סוף ס"ב.

כז) ב"ח ד"ה אבל, ממשמעות סמ"ק שם. ט"ז סי' קיג ס"ק ג. וכ"ה לעיל שם.

כח) תוס' שם. סמ"ק שם. טור ושו"ע שם.

כט) מ"א סק"ג. ט"ז ס"ק ב.

ל) ראה ט"ז שם, ובסי' קיג ס"ק א. לעיל סי' קיג סוף ס"ב.

לא) ס"א-ב.

לב) ט"ז שם, ובסי' קיג ס"ק ג.

לג) סעיף ב.