ו

ו הגאוניםלד תקנו לומר בעשרת ימי תשובה בברכת אבות זכרנו ובגבורות מי כמוך ובהודאה וכתוב ובשים שלום בספרלה ואם שכח לאומרם ונזכר קודם שסיים הברכה ששכח בה אומרם במקום שנזכרלו ואם נזכר לאחר שהזכיר את השם שבחתימת הברכהלז לא יאמר במקום שנזכר וגם לא יחזור לראש הברכה משום איסור ברכה לבטלהלח כיון דאינן אלא תיקון הגאוניםלט:


לד) רא"ש ברכות סוף פ"א (שהיא תקנת הגאונים). וראה גם תוס' שם לד, א ד"ה אל, וטור, בשם רב האי גאון.

לה) תוס' שם יב, ב ד"ה והלכתא. רא"ש שם. רמב"ם הל' תפלה פ"ב הי"ט. טור ולבוש ס"ה. וכ"ה בסידור (ובספר).

לו) כדלעיל סי' קיד ס"ז (לענין הזכרת גשם וטל). סי' רצד סוף ס"ז (לענין הבדלה בחונן הדעת). וראה סי' רפא ס"ב. קובץ אור ישראל ח"ט ע' ריז.

לז) תרומת הדשן סי' קמד (אפילו לא עקר רגליו). רמ"א ס"ה (שסיים אותה ברכה). וראה שו"ע סי' תרפב ס"א. לעיל סי' רצד ס"ז. סי' תעז ס"ט.

לח) תרומת הדשן שם.

לט) רא"ש שם. טור. תרומת הדשן שם. לבוש שם.