ז

ז לחייםמ יאמר בשב"א תחת הלמ"דמא ולא יאמר בפת"ח דלא לשתמע לאחיים כלומר לא חייםמב ובימים האלו שהן ימי דין צריך לדקדק ולפרט היטב תפלתומג אבל בשאר ימות השנה אנו אומרים והעמידנו מלכנו לחיים בפת"חמד ואין אנו חוששין לפי שאחר כוונת הלב הן הן הדבריםמה:


מ) בנוסח זכרנו לחיים.

מא) וכ"ה בסידור.

מב) מהר"ם מרוטנברג בתשב"ץ סי' קיט. הובא בטור. לבוש ס"ה. מ"א סק"ד.

מג) ראה גם לקמן סי' תקצא סוף סי"ב.

מד) בברכת השכיבנו בערבית. מטה משה סי' תקצו. ב"ח ס"ו ד"ה והר"מ. ט"ז סק"ב. מ"א סק"ד (ובסידור הוא בשב"א).

מה) ראה מ"א סי' תרז סק"ה.