ט

ט בראש השנהמז אומר ותתן לנו את יום הזכרון הזה ואין צריך להזכיר ראש חודשמח ולומר ואת יום ראש חודש הזהמט דכשאומר יום הזכרון גם ראש חודש בכלל שנקרא זכרוןנ שנאמרנא וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם וגו' ונזכרתםנב.

אם חל בחולנג אומרים בתפלה ובקידושנד יום תרועה מקרא קודש ואם חל בשבת אומרים זכרון תרועה:


מז) בתפילה ובקידוש.

מח) גמרא עירובין מ, א. לפירוש רש"י שם ד"ה זכרון. טור ושו"ע ס"ו. וכ"ה בסידור.

מט) רש"י עירובין שם ד"ה אמרינן. טור ולבוש ס"ו.

נ) גמרא ורש"י ותוס' שם ד"ה זכרון. טור ולבוש שם. מ"א סק"ה. וראה גם לקמן סי' תקצא ס"ו.

נא) במדבר י, י.

נב) שם י, ט. רא"ש ר"ה פ"ד סי' יד (מ, א). לבוש שם. אבל במלבושי יום טוב שם, ובאליה זוטא ס"ק ז, כתבו שצריך להיות: והיו לכם לזכרון (כברש"י ותוס' שם). וכן תוקן בשוע"ר דפוס תרס"ה ואילך.

נג) מסכת סופרים פי"ט ה"ח. רא"ש שם (מ, ב) בשם רבי שמואל בר רבי חפני. טור ושו"ע ס"ז. וראה גם לקמן סט"ו.

נד) תרומת הדשן סי' קמה בשם הג"ה על גליון הרמב"ם. ב"י ד"ה ומ"ש שאם חל. מ"א סק"ו.