תקפג דברים שנוהגים לאכול בראש השנה ובו [ח]' סעיפים:

א

א יהא אדם רגיל לאכול בראש השנה כרתי סילקאא דהיינו תרדיןב תמרי קרא רוביא דהיינו תלתןג והוא הדין מה שנקרא בלשונות אחרים לשון רבוי יאכלו כל אנשי מדינה ומדינה כלשונםד וכשאוכל רוביא וכיוצא בו יאמרה יהי רצוןו מלפניךז שירבו זכיותינו וכשיאכל כרתי יאמר יהי רצון מלפניך שיכרתו שונאינו וכשיאכל סילקא יאמר יהי רצון מלפניך שיסתלקו אויבינו וכשיאכל תמרי יאמר יהי רצון מלפניך שיתמוח שונאינוט וכשיאכל קרא יאמר יהי רצון מלפניך שיקרע גזר דיננוי ויקראו לפניך זכיותינויא.

ויש נוהגיםיב לאכול תפוח מתוק מטובל בדבש ואומרים תתחדש עלינו שנה מתוקה ויברך על התפוח ולא על הדבש לפי שהדבש הוא טפל לתפוחיג:


א) גמרא כריתות ו, רע"א. הוריות יב, א. טור ושו"ע ס"א.

ב) רש"י שבת עג, ב ד"ה דקניב.

ג) רש"י שם ושם. טור ושו"ע שם.

ד) מ"א ריש הסי'.

ה) ר"ן סוף ר"ה (יב, ב) ד"ה גרסינן בשם רב האי גאון. שו"ע שם.

ו) כל בו ר"ה (כט, א). אבודרהם סדר תפלת ר"ה (ע' רסו) ד"ה גרסינן. שו"ע שם.

ז) אבודרהם וכל בו שם. לבוש ס"א.

ח) ר"ן שם. טור ושו"ע שם.

ט) טור ושו"ע שם.

י) ר"ן וכל בו ואבודרהם שם. שו"ע שם.

יא) כל בו שם. שו"ע שם. וראה פעמי יעקב מא ע' קטו.

יב) טור. רמ"א ס"א. וכ"ה בסידור.

יג) מ"א ס"ק א.