ג

ג כל המינים שצריך לברך כשאוכלם בתוך הסעודה כגון תפוחים ותמרים יאמר הבקשה אחר התחלת האכילה מפני שאסור להפסיק בין הברכה לאכילהטו:


טו) מ"א סק"ב. ובסידור: בר"ה בלילה ראשונה נוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש בתחילת הסעודה וצריך לברך בתחילה ברוך אתה כו' בורא פרי העץ, ואח"כ יאמר יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. וכ"ה מנהג חב"ד לומר יהי רצון על התפוח אחר הברכה קודם אכילה (ספר המנהגים - חב"ד ע' 56), וכמובא במ"א שם ממעגלי צדק. וראה אג"ק ח"ג ע' קמ-קמד (הטעם דלא הוי הפסק). שלחן המלך ח"ב ע' קפז-קצא. ס' המנהגים שם (שאכילת התפוח בליל ראשון – בתחלת הסעודה, והפרי חדש בליל שני – קודם נטילת ידים לסעודה). אג"ק ח"ג ע' רט-רי (טעם החילוק). יגדיל תורה (נ.י.) ב ע' לו.