ד

ד ויש נוהגים לטבל פרוסת המוציא בדבשטז ויש אוכלין רמונים ואומרים נרבה זכיות כרמוןיז ונוהגין לאכול בשר שמן ולשתות דבש וכל מיני מתיקה כדי שתהא השנה הזאת מתוקה ושמינה וכן כתוב בעזרא אכלו משמנים ושתו ממתקיםיח:


טז) מ"א סק"א. וכ"ה מנהג חב"ד, ונוהגין כן עד לאחר הושענה רבה. ראה אוצר מנהגי חב"ד ר"ה ע' עה-עו.

יז) אבודרהם שם. רמ"א ס"א. ומנהג חב"ד לאכול רימון אבל לא אומרים יהי רצון כי אם על התפוח (ספר המנהגים - חב"ד ע' 56).

יח) נחמיה ח, י. מרדכי יומא רמז תשכג בשם תשובת הגאונים. רמ"א ס"א. וראה לקמן סי' תקצז ס"א.