ה

ה יש לאכול ראש איל זכר לאילו של יצחקיט ואם אין ראש איל יאכל ראש כבשכ ואם אין ראש כבש יאכל ראש אחרכא לומר נהיה לראש ולא לזנבכב:


יט) טור בשם מהר"ם מרוטנבורג, בתשב"ץ סי' קיח. וראה שו"ע ס"ב.

כ) מרדכי שם בשם הגאונים. טור ושו"ע ס"ב.

כא) מ"א סק"ג.

כב) מרדכי בשם הגאונים שם. טור ושו"ע שם. וראה ס' המנהגים – חב"ד (ע' 56): אוכלים רימון וראש איל, אבל אין אומרים יה"ר כי אם על התפוח.