ז

ז ונוהגים לילך אל הנהרכו שיש בו דגים חייםכז לסימן שלא תשלוט בנו עין הרע ונפרה ונרבה כדגיםכח ואומרים שם פסוק ישוב ירחמנו וגו' ותשליך וגו'כט וטוב שיהיה מחוץ לעיר ויש לילך ביום ראשון של ראש השנהל אחר מנחה קודם שקיעת החמה ולומר פסוק מי אל כמוך וגו'לא:


כו) מנהגים (טירנא) ר"ה (ע' ק). מהרי"ל הל' ר"ה (ע' רעז). רמ"א שם. ובסידור: אל באר המים או מעין (פרי עץ חיים שער השופר פ"ה ד"ה נכון).

כז) מנהגים שם. דרכי משה ס"ק ב. מ"א סק"ה.

כח) דרכי משה שם. ובסידור: רומזים על עינא פקיחא.

כט) מיכה ז, יט. מנהגים שם (תשוב תרחמנו). דרכי משה שם בשם מהרי"ל. רמ"א שם.

ל) ואם חל בשבת הולכים ביום ב' (רשימות חוברת ד ע' 9. אוצר מנהגי חב"ד ע' קמו).

לא) מיכה שם יח. מ"א שם בשם כתבים (פרי עץ חיים שם). וכ"ה בסידור, וראה עוד שם. ומנהג חב"ד לנער שולי הטלית קטן אחר סדר תשליך (ראה פרי עץ חיים שם. סידור האריז"ל וסידור השל"ה. הגהת אדמו"ר הרש"ב בתורה אור. ספר המנהגים - חב"ד ע' 57).