ה

ה אין אומרים אבינו מלכנו בשבתיז מפני שאסור לתבוע צרכיו בשבתיח ואפילו בערב שבת במנחה אין אומרים אותויט:


יז) ר"ן ר"ה (ט, א) ד"ה גמ'. שו"ת הריב"ש סי' תקיב. רמ"א ס"א.

יח) ר"ן שם. ריב"ש שם. מ"א סק"ג. וכדלעיל סי' קפח ס"ד וש"נ. וראה שער הכולל פל"ו אות ב.

יט) מעגלי צדק (אחרי מוסף יום ב' דר"ה). מהרי"ל הל' ר"ה (ע' רפא). מ"א שם. וראה גם לקמן סי' תרב ס"ב (עשי"ת) וש"נ.