טו

טו אם הוציא הזכרות מן הקרן ועשה ממנו שופר כגון שניקב בו פסולקד לפי שאין נקרא שופר אלא דבר שהוא חלול בטבעו ששופר הוא לשון שפופרת והזכרות כיון שאינו חלול בטבעו אינו נקרא שופרקה אבל אם לא הוציא הזכרות מן הקרן אלא נקב בו נקב כשרקו ואפילו לכתחלה מותר לעשות כןקז ואפילו הזכרות מפסיק בין הקול להדבר החלול בטבעו שנקרא שופר אין בכך כלום דמין במינו אינו חוצץקח והרי הוא כמו שלא היה שם זכרות כלל:


קד) ר"ן (ו, א) ד"ה וכתבו. טור ושו"ע סט"ו.

קה) ר"ן שם. ב"י ד"ה ומ"ש רבנו אבל אם הוציא. לבוש סט"ו. ט"ז סקי"ז. וראה גם לעיל ס"א.

קו) גמרא כז, ב ורש"י שם ד"ה שקדחו. טור ושו"ע שם.

קז) ב"י ד"ה גרסינן בשם הירושלמי פ"ג סוף ה"ו. מ"א ס"ק כ. פר"ח סט"ו.

קח) רב אשי בגמרא שם. רמב"ם פ"א ה"ה. רא"ש פ"ג סי' ז. וראה גם לעיל סי' תעה סכ"ז. לקמן סי' תרנא ס"ה.