ה

ה ודין טלטול השופר בשבת זו כדין טלטולו בכל שבתות השנה שאין מטלטלין אותו כי אם לצורך מקומו או לצורך גופוכא דהיינו לסמוך בו את הקערה וכיוצא בזהכב במה דברים אמורים בשבת אבל אם חל בחול אע"פ שמותר לטלטלוכג אפילו שלא לצורך גופו ומקומו כיון שתוקעין בו ביום ודינו ככלי שמלאכתו להיתר שנתבאר בסימן ש"חכד מכל מקום אסור להשתמש בוכה וליהנות ממנוכו בו ביוםכז כגון לסמוך בו את הקערה וכיוצא בזה שהרי הוקצה למצותוכח וכמו שיתבאר בסימן תרס"הכט ע"ש:


כא) אור זרוע הל' שבת סי' פו אות א. הגהות אשרי שבת פ"ב סי' כד. רמ"א ס"ה. וראה גם לעיל סי' שח ס"כ.

כב) ראה לעיל שם סי"ב.

כג) ראה ט"ז סי' תקצו בסופו.

כד) סעיף טז.

כה) מ"א סק"ה.

כו) ראה לעיל סי' תקיד סכ"ד (בנר של יום טוב, שאסור להסתפק ולאכלו אבל מותר לטלטלו). לקמן סי' תרלח ס"ה (בסכך ודפנות סוכה, שאסור להסתפק לחצוץ בו שיניו אבל מותר להריח וכיו"ב). מ"מ וציונים.

כז) משא"כ לאחר זמנו. וראה לעיל סי' כא ס"א. סי' מב ס"ו. לקמן סי' תרלח סי"ט.

כח) מ"א שם.

כט) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א-ב. לעיל סי' תקיד סכ"ד (לענין נר של יום טוב). לקמן סי' תרלח ס"א-ב (לענין סכך ודופני סוכה). קו"א לעיל סי' רסג ס"ק ז. סי' רסה ס"ק א.