ו

ו קטן התוקע בשבת זו בית דין מצווין להפרישו אע"פ שלא הגיע לחינוךל כמ"ש בסי' שמ"גלא ע"ש.

(אע"פלב שעיקר מצות שמיעת שופרלג היא שמיעת קולו בלבדלד מכל מקום) אם התוקע הוא פטור ממצוה זו אינו מוציא אחרים ידי חובתן בתקיעתולה ואלו הן הפטורים נשיםלו ועבדיםלז מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמאלח וחרש ושוטה וקטןלט אע"פ שהגיע לחינוך אינו מוציא את הגדולים ידי חובתן שחייבים מן התורהמ:


ל) ר"ן (ט, ב) ד"ה והנ"מ. מ"מ פ"ב סוף ה"ז (ממשמעות הרמב"ם שם). ולענין יו"ט ראה לקמן סי' תקצו ס"ב.

לא) סוף ס"א, וש"נ.

לב) בקונטרס השלחן כתב שכאן מתחיל סי' תקפט. וכ"מ לקמן סי' תקצב סוף ס"ח.

לג) בקונטרס השלחן הגיה: תקיעת שופר.

לד) לבוש סי' תקפט ס"א. וכדלעיל סי' תקפה ס"ד.

לה) משנה כט, א. טור ושו"ע ס"א.

לו) גמרא ל, א ממשנה קידושין כט, א. טור ושו"ע ס"ג. וראה גם לקמן סי' תקפט ס"ב. סי' תקצב ס"ח.

לז) רש"י כט, א ד"ה ועבדים. רמב"ם פ"ב ה"א. וראה גם לעיל סי' קפו סוף ס"א.

לח) גמרא ל, א. טור ושו"ע שם.

לט) משנה כט, א. טור ושו"ע ס"א.

מ) ראה לעיל סי' קפו ס"ג. סי' רעא ס"ז.