ז

ז חרש השומע ואינו מדבר הרי הוא כפיקחמא וחייב בתקיעת שופר ולפיכך הוא מוציא אחרים ידי חובתןמב ואחד מהשומעין מברך והוא תוקעמג אבל המדבר ואינו שומע אינו מוציא דכיון דאינו שומע לאו בר חיובא הואמד דאין המצוה בתקיעה אלא בשמיעהמה:


מא) חגיגה ב, ב. וכדלעיל סי' נה סי"א. סי' קצט ס"י.

מב) ב"י בשם התשב"ץ (ח"ג סי' קיג). רמ"א ס"ב.

מג) ב"ח סוד"ה אדם. מ"א סק"א. וראה לקמן יו"ד סי' א ס"ק מו.

מד) תשב"ץ שם. כלבו סי' סד. שו"ע ס"ב.

מה) תשב"ץ שם. וראה העו"ב ד ע' ז. ה ע' טז-יז.