ג

ג מי שהוא מודר הנאה מחבירו שאמר קונם שאני נהנה מפלוני מותר חבירו לתקוע לו תקיעה של מצוהיט שאין זו חשובה הנאהכ כמ"ש בסימן תקפ"וכא והוא שיתקע לו חבירו מעצמו אבל הוא לא יאמר לחבירו שיתקע לוכב דכיון שאסר חבירו הנאתו עליו אסור לו לעשות חבירו שליח לתקוע לוכג:


יט) גמרא כח, א. טור ושו"ע ס"ז.

כ) רש"י שם ד"ה מותר לתקוע לו (דמצות לאו ליהנות ניתנו). טור.

כא) ראה ט"ז שם ס"ק ד (סעיף זה בשוע"ר לא הגיע לידינו). לעיל שם סעיף כד וש"נ.

כב) ר"ן (ז, ב) ד"ה אמר. שו"ע שם.

כג) ראה ר"ן שם. לבוש ס"ז.