ה

ה כל המצות אין אדם יוצא בהם ידי חובתו אלא אם כן נתכויןכה בעשייתן שהוא עושה דבר זה לשם מצוהכו כמ"ש בסי' ס'כז לפיכך המתעסק בתקיעת שופר כדי להתלמד לא יצא ידי חובתו וכן השומע מן המתעסק לא יצאכח אע"פ שנתכוין השומע לשם מצוה כיון שהתוקע לא נתכוין א"כ תקיעה פסולה שמע:


כה) גמרא כח, ב כרב זירא. שכן פסק הרי"ף (ז, ב), לפירוש הרא"ש פ"ג סי' יא. טור. ב"י ד"ה ולענין הלכה. ט"ז ס"ק ג.

כו) מ"מ פ"ב ה"ד. וראה גם לקמן סי' תקצ סוף ס"ג. לעיל סי' תעה סכ"ח.

כז) דעה הא' שם ס"ה, ושכן הלכה.

כח) משנה לב, סוע"ב, וכמסקנת הגמרא לג, ב (בתוקע לשיר). רמב"ם פ"ב ה"ד (להתלמד). טור ושו"ע ס"ח.