תקצז אם מותר להתענות בראש השנה ובו ט' סעיפים:

א

א יש אומריםא שמצוה להתענות בראש השנה ובשבת תשובה כמו בכל עשרת ימי תשובה ואין הלכה כדבריהם אלא אסור להתענות בראש השנה ושבת תשובהב כמו שאסור בשאר שבת ויו"טג ואפילו ראה חלום רע וספק לו אם הוא מהחלומות שמתענין עליהם בשבת לא יתענהד ומצוה לאכול ולשתות ולשמוח בראש השנהה כמ"ש בסי' תקפ"או אמנם לא יאכלו כל שבעם למען לא יקילו ראשם ותהיה יראת ה' על פניהםז:


א) מקצת הגאונים. הובא ברא"ש פ"ד סי' יד (מ, ג). הגהות מיימוניות פ"א אות א. טור. תרומת הדשן סי' רעח. רמ"א ס"ג בשם יש אומרים.

ב) רא"ש שם, והגהות מיימוניות שם, ומרדכי רמז תשח, בשם רב האי גאון וכמה גאונים. טור ושו"ע ס"א. וראה לקמן ס"ז.

ג) כדלעיל סי' רמב קו"א סק"א, וסי' רפח ס"ז (מן התורה).

ד) כנה"ג הגב"י בשם רבותיו. מ"א סק"ד.

ה) רא"ש שם ומרדכי שם וטור בשם הגאונים, ע"פ נחמיה ח, י-יב, וע"פ המדרש המובא בטור סוס"י תקפא. וראה לעיל סי' תקכט ס"ו.

ו) אוצ"ל תקפ"ג (סעיף ד).

ז) אגודה ר"ה פ"ד סי' כא. כל בו סי' סה (ל, ב). שו"ע ס"א. דרכי משה ס"ק א בשם הכלבו סי' סה ל, ב. ולענין יו"ט ראה לעיל סי' תקכט סי"ב.