תקצז אם מותר להתענות בראש השנה ובו ט' סעיפים:

ב

ב יש מקומות שקבלה בידם שכל מי שרגיל להתענות בראש השנה ומשנה רגילתו ואינו מתענה אינו משלים שנתוח ומכל מקום מי שאינו ירא לנפשו אין צריך להתענות כל ימיוט רק צריך התרה כשאר נדרי:


ח) אגור סי' תתקכ, בשם האגודה. שו"ע ס"ב.

ט) כלבו סי' סט (לד, סע"ד). מנהגים (טירנא) מנהגי ר"ה (ע' קב). רמ"א ס"ב.

י) ב"י ד"ה כתב הכלבו. רמ"א שם.